June 29, 2007

1183 - Chuukana Janshi Tenhoo Painyan Remix (J)

BoxArtDescription
ROM Code : 1183
Title : Chuukana Janshi Tenhoo Painyan Remix
Game Region : 【Japan】
Released Group : 2CH
Rom Size : 512Mbit
Archive Name : 2ch-tenho.zip

June 28, 2007

1181 - Hoshigami: Ruining Blue Earth Remix (U)

BoxArtDescription
ROM Code : 1181
Title : Hoshigami: Ruining Blue Earth Remix
Game Region : 【USA】
Released Group : Xenophobia
Rom Size : 512Mbit
Archive Name : xpa-hrrb.rar
Total Downloads : times
Notes : 【FAQs & Walkthrough】

June 21, 2007

1163 - Kirby: Mouse Attack (E)

BoxArtDescription
ROM Code : 1163
Title : Kirby: Mouse Attack
Game Region : 【Europe】
Released Group : Xenophobia
Rom Size : 512Mbit
Archive Name : xpa-kmae.rar
Notes : 【FAQs & Walkthrough】

June 19, 2007

1157 - Itadaki Street DS (J)

BoxArtDescription
ROM Code : 1157
Title : Itadaki Street DS
Game Region : 【Japan】
Released Group : iMPAcT
Rom Size : 512Mbit
Archive Name : ipt-itst.zip
Total Downloads : times

June 6, 2007

1130 - Brothers In Arms (E)

BoxArtDescription
ROM Code : 1130
Title : Brothers In Arms
Game Region : 【Europe】
Released Group : Legacy
Rom Size : 256Mbit
Archive Name : lgc-biae.zip
Total Downloads : times
Notes : 【FAQs & Walkthrough】

June 5, 2007

1128 - Anno 1701: Dawn of Discovery (E)

BoxArtDescription
ROM Code : 1128
Title : Anno 1701: Dawn of Discovery
Game Region : 【Europe】
Released Group : FireX
Rom Size : 128Mbit
Archive Name : frx-anno.zip
Total Downloads : times
Notes : 【FAQs & Walkthrough】